1* Toepasselijkheid:

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten van de “Duofiets” inzake, verhuur, bruikleen, en proef/test periode (hierna huur) van de duofiets zoals vastgelegd in een huurovereenkomst met de huurder.

Verhuurder: Vrienden van Klosterhoaf Arcen.

Huurder: De persoon die op basis van de gegevens van de huurovereenkomst de duofiets huurt van de verhuurder. De bestuurder dient 18 jaar of ouder te zijn, en moet een rijinstructie gehad hebben. Tevens dient min. 1 van de 2 gebruikers een inwoner van Arcen (postcode 5944) te zijn.

De “Duofiets”: De dorpsduofiets zoals vermeld in de huurovereenkomst inclusief alle bijbehorende accessoires.

2* Huurperiode:

De huurperiode is opgenomen in de huurovereenkomst. De duofiets kan elke dag gehuurd worden. Huurperiode per dagdeel: van 9:00 – 12:00 uur; 13:30 – 16:30 uur; 18.30 – 21.30 uur.

Er wordt van uitgegaan dat de duofiets binnen het genoemde dagdeel teruggebracht wordt bij de verhuurder. Niet tijdig terugbrengen levert een boete op van 5 keer de huurprijs.

Als men de duofiets voortijdig terugbrengt volgt er geen verrekening van de afgesproken huurprijs.

3* Huursom:

De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde huurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en graag gepast te betalen bij het ophalen van de duofiets bij de verhuurder. De huurder dient een mobiele telefoon bij zich te hebben en een legitimatiebewijs te tonen.

4* Annulering:

Als men om welke reden dan ook een gereserveerde tijd voor de duofiets wil annuleren, dan kan dat zonder verdere kosten tot 24 uur voor het gereserveerde dagdeel.

5* Gebruik:

De huurder zal de duofiets alleen gebruiken in de regio. De huurder zal met de duofiets omgaan als ware het zijn eigendom, en zal de duofiets nooit onbeheerd en niet afgesloten ergens laten staan, of achterlaten.

6* Vervoer:

De duofiets moet schoon worden ingeleverd, dus in dezelfde staat als bij aanvang van de huur.

De duofiets mag niet getransporteerd worden, dus geen verplaatsingen met een ander vervoermiddel.

Uitlenen van de duofiets aan derden tijdens de huurperiode is niet toegestaan.

7* Meldingsplicht:

In geval van diefstal, verlies accessoires, of schade aan de “duofiets” is de huurder verplicht dit direct aan de verhuurder te melden. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente Venlo. Een kopie van de aangifte dient men aan de verhuurder te overhandigen. Als dit niet kan worden aangetoond, wordt men als huurder volledig aansprakelijk gesteld voor alle schade die het gevolg zal zijn van de vernoemde gebeurtenissen.

8* Schade:

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de duofiets, en de daarbij gehuurde accessoires. Alsmede voor de verdwijning van de duofiets of accessoires. Dit tijdens de huurperiode ongeacht of hij/zij schuld heeft.

De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de duofiets zoals al eerder in deze voorwaarden vernoemd zijn.

9* Verzekeringen:

Voor de “duofiets” is een Casco verzekering afgesloten. Schade aan de duofiets ontstaan door huurder of bijrijder(ster) is hierbij eigen verantwoordelijkheid, en valt onder eigen WA-verzekering.

10* Wettelijke aansprakelijkheid:

De bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig handelen van de bestuurder/gebruiker. De “duofiets” is niet verzekerd tegen aansprakelijkheids- of cascoschade. Ontstane schade tijdens gebruik van de “duofiets” komt geheel voor rekening van de huurder.

11* Schade onderweg:

Als er onderweg schade of mechanische pech ontstaat kan de huurder meteen het pechnummer bellen welke aan de fiets hangt. Tevens vindt men daar ook het telefoonnummer van de verhuurder welke bij overige situaties gebeld kan worden.